Elizabeth Rospita Natasya Tobing

Ilmu Komunikasi - Telkom University