Abdul Halim Dalimunthe: Lari dalam Gelap

Abdul Halim Dalimunthe: Lari dalam Gelap

Saya harus berhenti menyukai olahraga bola sejak memasuki fase dewasa.